Bạch Tuộc Không Sắc

bạch tuộc mà xuống đầm lầy không nhất thiết nâu đen, mà còn có thể bảy màu